1. N_LaRUE's Avatar
  Shrimp. I want
  04-25-2014 11:08 AM
 2. Kazashimo's Avatar
  A red banana ๐ŸŒ

  Sent from my Nokia Lumia 1020 using Tapatalk
  04-25-2014 11:28 AM
 3. multo's Avatar
  Mashed and put

  Sent from my Lumia 1520 using Tapatalk
  04-25-2014 12:00 PM
 4. sahib lopez's Avatar
  in my socks
  04-25-2014 12:09 PM
 5. worldspy99's Avatar
  so they smell
  04-25-2014 12:12 PM
 6. altafmahmood's Avatar
  Like stinking shiit
  04-25-2014 01:12 PM
 7. worldspy99's Avatar
  Mind your language
  04-25-2014 01:41 PM
 8. mohit9206's Avatar
  and drink a beer.
  04-25-2014 01:46 PM
 9. Kazashimo's Avatar
  Picking my nose...
  04-25-2014 02:01 PM
 10. altafmahmood's Avatar
  Get a rose
  04-25-2014 02:05 PM
 11. hope4wp's Avatar
  This is sick =|
  04-25-2014 02:12 PM
 12. sahib lopez's Avatar
  by a pose
  04-25-2014 03:55 PM
 13. Tanno76's Avatar
  ,and then it
  04-25-2014 06:21 PM
 14. hope4wp's Avatar
  started all over
  04-25-2014 06:27 PM
 15. Kazashimo's Avatar
  With the nose :)
  04-25-2014 06:39 PM
 16. raycpl's Avatar
  To the ears
  04-25-2014 09:01 PM
 17. Kazashimo's Avatar
  And it's stuck
  04-25-2014 09:07 PM
 18. hope4wp's Avatar
  Puts hot water
  04-25-2014 09:17 PM
 19. Kazashimo's Avatar
  In his pocket
  04-25-2014 09:21 PM
 20. hope4wp's Avatar
  And the fish ๐ŸŸ
  04-25-2014 09:33 PM
 21. Kazashimo's Avatar
  Jumped right out!
  04-25-2014 09:44 PM
 22. hope4wp's Avatar
  Onto the ground
  04-25-2014 09:59 PM
 23. Kazashimo's Avatar
  By the cat
  04-25-2014 10:05 PM
 24. hope4wp's Avatar
  And searched for
  04-25-2014 10:20 PM
 25. Kazashimo's Avatar
  ... Nothing, he fainted.
  04-25-2014 10:23 PM
9,998 ... 4546474849 ...

Similar Threads

 1. Day after 8.1 drops. I can't wait to read the stories
  By Jazmac in forum Windows Phone 8.1
  Replies: 47
  Last Post: 03-24-2014, 12:08 AM
 2. Replies: 1
  Last Post: 03-17-2014, 12:35 AM
 3. First App: Horror Stories in Two Sentences
  By wasim117 in forum App Spotlight
  Replies: 1
  Last Post: 03-15-2014, 05:39 PM
 4. Nokia Lumia 625 goes on sale in Ireland on Three
  By WindowsCentral.com in forum Windows Central News Discussion
  Replies: 1
  Last Post: 03-14-2014, 03:31 PM
 5. From a Bill Gates memo to an industry practice: The story of Security Development Cycle
  By WindowsCentral.com in forum Windows Central News Discussion
  Replies: 5
  Last Post: 03-10-2014, 05:50 PM
LINK TO POST COPIED TO CLIPBOARD