Error code 0x80070490 on both Lumias!

Printable View