1. Kevin N Smith's Avatar
  I just opened the dll.mui in notepad that allows BSOD's to exist. And this was downloaded directly from my Windows Phone 8's SYSTEM\BOOT folder. So yes, the code is there. And yes, the code will result in your phone BSODing if you screw it up somehow.

  Hooray!

  RAW CODE

  Code:
  MZ        @                    	!L!This program cannot be run in DOS mode.
  
  $    )؏H|‹H|‹H|‹Œ‹ŽH|‹;‹ŽH|‹RichH|‹            PE L       !   
                        k  @                   p       h#                                             .rsrc     
           @ @                        €( €  @ €  X €         p €         ˆ €         * €       	          	          	        * P     €     M U I           ~}h4‡)E} oOW1QP	[‚Ũ=            ˆ   ˜           *         M U I         e n - U S     € A€ AX  	€ A	€ At  € A€ A  € € d € €  € € h € €   1 
   
     1 3 
   
     Π W e ' r e  j u s t  c o l l e c t i n g  s o m e  e r r o r  i n f o ,  a n d  t h e n  y o u  c a n  r e s t a r t . 
   
     8 W e ' l l  r e s t a r t  f o r  y o u . 
   
     , Y o u  c a n  r e s t a r t . 
   
     l Y o u r  P C  r a n  i n t o  a  p r o b l e m  a n d  n e e d s  t o  r e s t a r t . 
   
     ˜ I f  y o u ' d  l i k e  t o  k n o w  m o r e ,  y o u  c a n  s e a r c h  o n l i n e  l a t e r  f o r  t h i s  e r r o r : 
   
    ˜ W e ' r e  j u s t  c o l l e c t i n g  s o m e  e r r o r  i n f o ,  a n d  t h e n  w e ' l l  r e s t a r t  f o r  y o u . 
   
     ( ( % 1 %  c o m p l e t e ) 
   
     ( ( % 1 %  c o m p l e t e ) 
   
     €4  V S _ V E R S I O N _ I N F O     @# @#?              S t r i n g F i l e I n f o   0 4 0 9 0 4 B 0  L  C o m p a n y N a m e   M i c r o s o f t  C o r p o r a t i o n  T  F i l e D e s c r i p t i o n   B o o t  R e s o u r c e  L i b r a r y  l & F i l e V e r s i o n   6 . 2 . 9 2 0 0 . 1 6 4 0 9  ( w i n 8 _ g d r . 1 2 0 8 3 1 - 1 7 4 0 )  0  I n t e r n a l N a m e  b o o t r e s  € . L e g a l C o p y r i g h t   M i c r o s o f t  C o r p o r a t i o n .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  8  O r i g i n a l F i l e n a m e  b o o t r e s  j % P r o d u c t N a m e   M i c r o s o f t  W i n d o w s  O p e r a t i n g  S y s t e m   B  P r o d u c t V e r s i o n  6 . 2 . 9 2 0 0 . 1 6 4 0 9   D  V a r F i l e I n f o   $  T r a n s l a t i o n   	PADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGh#  0‚#Y	*†H†
  *‚#J0‚#F10
  	`†He 0\
  +‚7*N0L0
  +‚70	 *€ 010
  	`†He [‘*N$.zs{w
  ŒD—
  8hŽAX*‚0‚0‚*3  
  GaœB}   
  0
  	*†H†
   0Š10	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1402U+Microsoft Windows Phone Production PCA 20120
  120726220035Z
  131026220035Z0{10	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1
  0UMOPR10U
  Windows Phone0‚"0
  	*†H†
   ‚ 0‚
  ‚ Qv.[D$L“#q+ҫKMƒ(? o—ZT9"
  vnhȐ†ƒL]JB۴.‡ 
  žX‚FEmkqƒl/PS‰`›—?t*h0$cg2€9n"R‘x^•‚ݮV‹-Ii'I	&~M4-|žU$ݧ+9\]u_*#ž:Pڷ€sFb‚ռs%-4‘'7)j,1Emv/Q ‚l0‚h0+U%$0"+
  +‚7
  
  +‚7L
  0U˜-:TsQ
  k7T?0U#0€D˜™	nB!.›ž&nŽ•K0nUg0e0c*a*_†]http://www.microsoft.com/pkiops/crl/Microsoft%20Windows%20Phone%20Production%20PCA%202012.crl0{+o0m0k+0†_http://www.microsoft.com/pkiops/certs/Microsoft%20Windows%20Phone%20Production%20PCA%202012.crt0U0 0
  	*†H†
   ‚ ?|H.X
  |–Yw
  +Z3<VB*\WŐ1'iœWWN2c•.T’e8v(/ehׁޮ1ƒ{g0-!ny*^H—i/4հQYWDlˆa/4€i“-z8Eb&kƒi &{œpuKj(_sweH6b](?_(mqQ:ju275o8”!}3or+[‹q$Ӻ5 |™aM9{"˜œ( irPV>,#*uM‘.——F_:<r˜BsIALyCVC,*VD:Rd**t0W](˜WY‘‰—ˆ5ޝO–Plu™‡9*J<ɼD,c—gC˜‰BG‡%‘”Cr&^*_R›žP*…=4Lǥ9œv3–,pH”*;En'~``pXu`’œ.„MqŸ›R-B
  Q0‚0‚*3  ŽXLP   0
  	*†H†
   0ˆ10	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1200U)Microsoft Root Certificate Authority 20100
  120724222356Z
  270724223356Z0Š10	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1402U+Microsoft Windows Phone Production PCA 20120‚"0
  	*†H†
   ‚ 0‚
  ‚ .HTLQc i_d™rhS.%`
  oP?…v`€O0.ˆ:ˆ‘‰4h}’j߶I)cqKo}qWAtC9–m^))\“•{-A†;›ymg•”ŽqY˿nQ‘I:ž– šm<F†T–ƒŸhe?‰;L9!{”ht„ždZqKPdšXA=“$~eA|Ot]>-QO0(δœ.9Cd:“S~acq,G*Œ#Pc #9r{b{†’ŁrL<˜35m8”:tYE|wœ“o\‰ng=86
  (
  mwCœt•n„7xnMNK0–—~>am#-“Fu?[7REohٴ*azK@~*ѣO‹‰Œiœ_HGœ2— uKo	0ϿxNdpc‰O'}Q*;8h•B%(a;7x>"VV5MšjGm* ‚C0‚?0	+‚7 0UD˜™	nB!.›ž&nŽ•K0	+‚7
   S u b C A0U†0U00U#0€Vˏ\bh=”[š0VUO0M0K*I*G†Ehttp://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicRooCerAut_2010-06-23.crl0Z+N0L0J+0†>https://forums.windowscentral.com/e?...token=Qh-4dP4V
  	*†H†
   ‚ (gIgV#M'DFh‚‹Gd€'‹FŸ-ˆi•‘‘KHiM“˜8rʴ^…WvQc. ]+’B詥X…5K(!KmAd6?mؽyA9y,…`eˆ–;*]cqj?:–r
  
  9P\Vfʲ•7+‡–!…$‘™—멲ˆŸB=k5	0Ct/a7dš _@"^‰,*|\CLi0%,)7Œ6Sʫ*nN*{ϴi׷&XCݣx™w{mK_lhŠNs5Xkp&tgy&h\sd<̬
  \wxnsLy_?Xd†ށTmcc,V. S1ڐ•‡b2,m߶šq$vvz,OW|mI—OVviګYG}N~bQ\k}…2V—oN$r}&TGUY’L4^^n`f@LLw>*‹=b1‚0‚00Š10	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1402U+Microsoft Windows Phone Production PCA 20123  
  GaœB}   
  0
  	`†He *0	*†H†
  	1
  +‚70
  +‚710
  +‚70/	*†H†
  	1" *w
  ž98N4qS{Va <0j
  +‚71\0Z*.€, W i n d o w s  P h o n e  P a c k a g e s(€&The Smartphone Reinvented Around You | Windows Phone (United States)
  	*†H†
   ‚ `\(L&*”	LV•“ˆǢ`ײ=_]"jd7!5*špcŽ”#V‹”ˆ˜CKžP4š‡&›•‚]IDa}$./ܝw1YoEUrpd<a=C*:Om{IŒF%Šhj˜Gœ•ֵvŠGe~Ϻv1T‡rb	q;~˜?Yxq`HuƒgDžƒ=‚20‚.
  +‚71‚0‚	*†H†
  *‚0‚10
  	`†He 0‚=*†H†
  	*‚,‚(0‚$
  +„Y
  010
  	`†He ˳G4\™ѥ”ŸŠݴ.~‘C93(—G9Pd`Y}20121101194417.359Z0€*010	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1
  0UMOPR1'0%UnCipher DSE ESN:31C5-30BA-7C911%0#UMicrosoft Time-Stamp Service*‚0‚q0‚Y*
  a	*   0
  	*†H†
   0ˆ10	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1200U)Microsoft Root Certificate Authority 20100
  100701213655Z
  250701214655Z0|10	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1&0$UMicrosoft Time-Stamp PCA 20100‚"0
  	*†H†
   ‚ 0‚
  ‚ 
  wŠ: —i”ktTե
   ‚…|hK,_av>f+[S'1A•	Ž|a0Y0D`ˆ„TCM8B“s0W&‚E
  GͿ$`2X`FXG†2„tag‘_T“L’Ħ]an(†€aF'$gr!ŠKd‰Pb]w=WuŠBM@Qœ>gf–D~Knšʱz*
  1N‘ˆ5x™</Dd 	“xD]^œO"M ‚0‚0	+‚7 0Uc:\Š1C{|F3hZ…mU0	+‚7
   S u b C A0U†0U00U#0€Vˏ\bh=”[š0VUO0M0K*I*G†Ehttp://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicRooCerAut_2010-06-23.crl0Z+N0L0J+0†>https://forums.windowscentral.com/e?...token=ypBpRNd6 •0’0	+‚7.00=+1http://www.microsoft.com/PKI/docs/CPS/default.htm0@+042 L e g a l _ P o l i c y _ S t a t e m e n t . 0
  	*†H†
   ‚ ˆQ
  ˜?q=!o1Wm0fjxǨž%kTW+Q‚DSŒ`Šv@@A›\\^5˜$VKtBȯ7}Z?™yJ‘R 8/ye٩kz oK0D$"<–Y)pŸ2J'U/Ž3b_šW@™fŒjbJ‘&9Jqc{!mœ<}–jxmœ8”ƥ
  –†žBƒ€›"8 %d~cY%z.9WvqŠ‰ašGš€ͧ}ƒ;q	]t˜"aڰPo 1“:eGxHr~akow˧	9‚r…€‰*T9[
  U™z‡s;˜-3.)/T'!ȬN(–BAM†*šf0ӻt2Kc{™Š/!YD<—PqסUiW0M
  ]O8/X.
  *P5	'ճ~56_tˆI0‚0‚*
  am   0
  	*†H†
   0|10	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1&0$UMicrosoft Time-Stamp PCA 20100
  120109213534Z
  130409214534Z010	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1
  0UMOPR1'0%UnCipher DSE ESN:31C5-30BA-7C911%0#UMicrosoft Time-Stamp Service0‚"0
  	*†H†
   ‚ 0‚
  ‚ foL*Q)vˆߵ‰O8/ʵiw;
  la>I‚*HǴ
  	9*<™D\‰[™4‰'Z:G/€*k~"0*9-Guu*EŠ’|RX0Vv~_39P—*/2t›Op–#<‡+fˆNFˆ\&G|$W
  ū?}z
  9m7D‚L™”•N|IœŠSX"|	kš[cV“(‚! „k۝ l<C*2„fƒj2š ‚0‚0UErIyVh‹rzbŒ0U#0€c:\Š1C{|F3hZ…mU0VUO0M0K*I*G†Ehttp://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicTimStaPCA_2010-07-01.crl0Z+N0L0J+0†>https://forums.windowscentral.com/e?...token=JtXSINroU0 0U%0
  +0
  	*†H†
   ‚ ’]KG“6u"’l'i
  pœ‘%‚”?r2CF›{yyA2X˜PFfX1WJ6—7WqWʡOj@-_1˜™5_‚;vī<81™‡D›h:<Dqa.t|^ch*Pš5eš.Ÿqo—b_B)=zK‹MdHxqp ?h*/i…0’š84O*›ŸJL:*ߡ‚y0‚a0㡁010	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1
  0UMOPR1'0%UnCipher DSE ESN:31C5-30BA-7C911%0#UMicrosoft Time-Stamp Service%
  0	+ u|R7…lqE!*0010	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1
  0UMOPR1'0%UnCipher NTS ESN:B027-C6F8-1D881+0)U"Microsoft Time Source Master Clock0
  	*†H†
   <ž0"20121101122502Z20121102122502Z0w0=
  +„Y
  1/0-0
   <ž 0
   0 Š0
   >: 06
  +„Y
  1(0&0
  +„Y
  *
  0 `
  0 0
  	*†H†
   ‚ <jR
  #i]bD1;KHx y:MMnv&*mG~<B™Zžѫ^$ž„Ž‘-#ƒ›ŠץŽy}+Z}a ,I*—”•Nxq&}S\nciˆϿ9Cž-~說–‹–a!•'q=aD"IIR#2 R*9P_Œ…VMYhK0›O‡6…20k}DoE u7*‘”U=mƒ˜W6^‰1‚0‚0Š0|10	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1&0$UMicrosoft Time-Stamp PCA 2010
  am   0
  	`†He *‚)0	*†H†
  	1
  *†H†
  	0/	*†H†
  	1" †&[C?•wwU6!4’‰8[F0*†H†
  	1000u|R7…lqE!00€~0|10	UUS10U
  Washington10URedmond10U
  Microsoft Corporation1&0$UMicrosoft Time-Stamp PCA 2010
  am   0›Œh֯RICtsˆu0
  	*†H†
   ‚ /7ƒ[˜š!3—U_Ώ„mZ
  ›gŸ…‚Vpy4…n|;X€?jeS1ZrC;MITPPV}1*.6{„K/ƒƒ<xžUVNZ”%™K(io–v_ÏCS{+€lޯuE*d}uŸS'Ž]œP‚wɲŸ00$v]	XN#U—p/†K)kP0Y*(ŠSpc'nQog!UN[Vgm-rqŽbR~›p>,
  z
  WanderingTraveler likes this.
  08-21-2013 10:25 PM
 2. Laura Knotek's Avatar
  That's funny.
  08-21-2013 10:55 PM
 3. MasterOfBinary's Avatar
  I've seen it. It has a sad face, it's pretty good
  08-22-2013 01:16 AM
 4. WanderingTraveler's Avatar
  What I really find funny is that they still put DOS Mode in the dialogue.
  Mahdi Ghiasi likes this.
  08-22-2013 01:22 AM
 5. Funky Cricket's Avatar
  It's the similar as on RT and Win8 Pro. probably just the same, it seems a lot of base functions are the same across all 3 platforms.
  08-22-2013 07:56 AM
 6. budney's Avatar
  It's the similar as on RT and Win8 Pro. probably just the same, it seems a lot of base functions are the same across all 3 platforms.
  Yep, I have seen it on my laptop with the 8.1 preview. lol
  08-22-2013 08:23 AM
 7. E Lizzle's Avatar
  Mark Zbikowski ftw
  08-22-2013 09:00 AM
 8. premium11's Avatar

  Guess it said UNMOUNTABLE BOOT VOLUME
  08-23-2013 02:27 PM
 9. Robert Carpenter's Avatar
  Windows Phone has a lot of things that Windows 8 has. It's just all stuff you'll never see.
  08-23-2013 02:37 PM

Similar Threads

 1. Phone running a little hot and battery drains quickly
  By illyc in forum Nokia Lumia 521
  Replies: 35
  Last Post: 09-27-2013, 09:27 AM
 2. From Apples and Droids to Window Panes... (The Switch!)
  By VAUROS in forum New to the Forums? Introduce Yourself Here!
  Replies: 12
  Last Post: 08-27-2013, 06:31 PM
 3. How long does Amber install take?
  By mjaiteh in forum Nokia Lumia 810
  Replies: 4
  Last Post: 08-23-2013, 12:22 AM
 4. Anyone update their phones to 7.8??
  By jsp79 in forum Windows Phone 7
  Replies: 5
  Last Post: 08-22-2013, 11:46 AM
 5. The perfect Windows phone
  By nube_android in forum Microsoft News & Rumors
  Replies: 9
  Last Post: 08-22-2013, 09:10 AM
LINK TO POST COPIED TO CLIPBOARD